Thông tin khóa học

Nội dung: 

Chương trình luyện thi gồm 3 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Mục tiêu 450+  (sử dụng giáo trình TOEIC Big step 1)

+ Giai đoạn 2: Mục tiêu 600+ (sử dụng giáo trình TOEIC Big step 2)

+ Giai đoạn 3: Luyện giải đề TOEIC Format mới. (sử dụng đề thi của ETS)

Thời gian truy cập:

- 550 Ngày kể từ ngày đăng ký

Hướng dẫn nhận giải đáp của Giảng viên:

-  Các bạn cần giải đáp hoặc cần tư vấn từ thầy Việt Anh, bạn hãy liên hệ qua kênh Zalo: 0968 055 254

Chương trình học

 • 1

  Hướng dẫn sử dụng khóa học hiệu quả

 • 2

  [S01] Tài liệu Giai đoạn 1 - TOEIC 450-600

  • [S01] Tải tài liệu giai đoạn 1

 • 3

  [S01] Bài 1: Listening - Dạng câu hỏi có một người trong hình (part 1)

  • [S01.1] Bài 1: Phân tích Dạng câu hỏi có một người trong hình

  • [S01.1] Bài 2: Luyện tập tránh bẫy Dạng câu hỏi có một người trong hình

  • [S01.1] Bài 3: Luyện nghe một số cụm từ hay gặp

 • 4

  [S01] Bài 2: Reading - Động từ (part 5,6)

  • [S01.2] Bài 1: Từ vựng

  • [S01.2] Bài 2: Cấu trúc câu với Động từ chính

  • [S01.2] Bài 3: Tránh bẫy Động từ giả

 • 5

  [S01] Bài 3: Listening - Dạng câu hỏi có nhiều người trong hình (part 1)

  • [S01.3] Bài 1: Phân tích Dạng câu hỏi có nhiều người trong hình

  • [S01.3] Bài 2: Luyện tập tránh bẫy Dạng câu hỏi có nhiều người trong hình

  • [S01.3] Bài 3: Luyện nghe một số cụm từ hay gặp

 • 6

  [S01] Bài 4: Reading - Trợ động từ (part 5,6)

  • [S01.4] Bài 1: Từ vựng

  • [S01.4] Bài 2: Sau trợ động từ là Động từ nguyên thể

  • [S01.4] Bài 3: Phân biệt “Have”

  • [S01.4] Bài 4: Chức năng của động từ “Be”

 • 7

  [S01] Bài 5: Listening - Dạng câu hỏi có đồ vật trong hình (part 1)

  • [S01.5] Bài 1: Phân tích Dạng câu hỏi đồ vật trong hình

  • [S01.5] Bài 2: Luyện tập tránh bẫy Dạng câu hỏi đồ vật trong hình

  • [S01.5] Bài 3: Luyện nghe một số cụm từ hay gặp

 • 8

  [S01] Bài 6: Reading - Thể bị động (part 5,6)

  • [S01.6] Bài 1: Từ vựng

  • [S01.6] Bài 2: Cấu trúc chung của thể bị động

  • [S01.6] Bài 3: Câu bị động ở thể Hoàn thành

 • 9

  [S01] Bài 7: Listening - Dạng câu hỏi có phong cảnh thiên nhiên (part 1)

  • [S01.7] Bài 1: Phân tích Dạng câu hỏi có hình phong cảnh thiên nhiên

  • [S01.7] Bài 2: Luyện tập tránh bẫy Dạng câu hỏi có hình phong cảnh thiên nhiên

  • [S01.7] Bài 3: Luyện nghe một số cụm từ hay gặp

 • 10

  [S01] Bài 8: Reading - Danh từ (part 5,6)

  • [S01.8] Bài 1: Từ vựng

  • [S01.8] Bài 2: Danh từ làm Chủ ngữ

  • [S01.8] Bài 3: Danh từ làm Tân ngữ

  • [S01.8] Bài 4: Danh từ kết hợp cùng Tính từ sở hữu và Mạo từ

 • 11

  [S01] Bài 9: Listening - Dạng câu hỏi Who/ Where (part 2)

  • [S01.9] Bài 1: Phân tích Dạng câu hỏi Who/Where

  • [S01.9] Bài 2: Luyện tập tránh bẫy Dạng câu hỏi Who/Where

  • [S01.9] Bài 3: Luyện nghe một số mẫu câu thường gặp

 • 12

  [S01] Bài 10: Reading - Sự hòa hợp giữa Chủ ngữ và Động từ (part 5,6)

  • [S01.10] Bài 1: Từ vựng

  • [S01.10] Bài 2: Chia động từ với Ngôi của chủ ngữ

  • [S01.10] Bài 3: Tránh bẫy cụm từ bổ nghĩa cho Danh từ

 • 13

  [S01] Bài 11: Listening - Dạng câu hỏi When/ Which (part 2)

  • [S01.11] Bài 1: Phân tích Dạng câu hỏi When/Which

  • [S01.11] Bài 2: Luyện tập tránh bẫy Dạng câu hỏi When/Which

  • [S01.11] Bài 3: Luyện nghe một số mẫu câu thường gặp

 • 14

  [S01] Bài 12: Reading - Dấu hiệu của các THÌ (part 5,6)

  • [S01.12] Bài 1: Từ vựng

  • [S01.12] Bài 2: Dấu hiệu ở QUÁ KHỨ, TƯƠNG LAI, HIỆN TẠI

 • 15

  [S01] Bài 13: Listening - Dạng câu hỏi Why/ How/ What (part 2)

  • [S01.13] Bài 1: Phân tích Dạng câu hỏi Why/How/What

  • [S01.13] Bài 2: Luyện tập tránh bẫy Dạng câu hỏi Why/How/What

  • [S01.13] Bài 3: Luyện nghe một số mẫu câu thường gặp

 • 16

  [S01] Bài 14: Reading - Tính từ (part 5,6)

  • [S01.14] Bài 1: Từ vựng

  • [S01.14] Bài 2: Vị trí của TÍNH TỪ

 • 17

  [S01] Bài 15: Listening - Dạng câu hỏi Yes/ No (part 2)

  • [S01.15] Bài 1: Phân tích Dạng câu hỏi Yes/No

  • [S01.15] Bài 2: Luyện tập tránh bẫy Dạng câu hỏi Yes/No

  • [S01.15] Bài 3: Luyện nghe một số mẫu câu thường gặp

 • 18

  [S01] Bài 16: Reading - Trạng từ (part 5,6)

  • [S01.16] Bài 1: Từ vựng

  • [S01.16] Bài 2: Trạng từ bổ nghĩa cho Tính từ

  • [S01.16] Bài 3: Trạng từ bổ nghĩa cho Động từ

  • [S01.16] Bài 4: Trạng từ ở giữa câu

 • 19

  [S01] Bài 17: Listening - Dạng câu hỏi Lựa chọn (part 2)

  • [S01.17] Bài 1: Phân tích Dạng câu hỏi Lựa chọn

  • [S01.17] Bài 2: Luyện tập tránh bẫy Dạng câu hỏi Lựa chọn

  • [S01.17] Bài 3: Luyện nghe một số mẫu câu thường gặp

 • 20

  [S01] Bài 18: Reading - Liên từ và Giới từ (part 5,6)

  • [S01.18] Bài 1: Từ vựng

  • [S01.18] Bài 2: Liên từ dùng để Liên kết câu

  • [S01.18] Bài 3: Giới từ dùng để Liên kết Danh từ

 • 21

  [S01] Bài 19: Listening - Dạng bài đối thoại trong Công ty (part 3)

  • [S01.19] Bài 1: Phân tích Dạng bài đối thoại trong Công ty

  • [S01.19] Bài 2: Luyện tập tránh bẫy Dạng bài đối thoại trong Công ty

  • [S01.19] Bài 3: Luyện nghe một số mẫu câu thường gặp

  • [S01.19] Bài 4: Áp dụng vào bài thi thực tế (part 3)

 • 22

  [S01] Bài 20: Reading - Bổ trợ từ vựng (part 5, 6)

  • [S01.20] Bài 1: Bài tập luyện tập Nâng cao Từ vựng

  • [S01.20] Bài 2: Áp dụng từ vựng vào bài thi thực tế (part 5, part 6)

 • 23

  [S01] Bài 21: Listening - Dạng bài đối thoại khi Mua sắm (part 3)

  • [S01.21] Bài 1: Phân tích Dạng bài đối thoại khi Mua sắm

  • [S01.21] Bài 2: Luyện tập tránh bẫy Dạng bài đối thoại khi Mua sắm

  • [S01.21] Bài 3: Luyện nghe một số mẫu câu thường gặp

  • [S01.21] Bài 4: Áp dụng vào bài thi thực tế (part 3)

 • 24

  [S01] Bài 22: Reading - Bổ trợ từ vựng (part 5, 6)

  • [S01.22] Bài 1: Bài tập luyện tập Nâng cao Từ vựng

  • [S01.22] Bài 2: Áp dụng từ vựng vào bài thi thực tế (part 5, part 6)

 • 25

  [S01] Bài 23: Listening - Dạng bài đối thoại trong Nhà hàng (part 3)

  • [S01.23] Bài 1: Phân tích Dạng bài đối thoại trong Nhà hàng

  • [S01.23] Bài 2: Luyện tập tránh bẫy Dạng bài đối thoại trong Nhà hàng

  • [S01.23] Bài 3: Luyện nghe một số mẫu câu thường gặp

  • [S01.23] Bài 4: Áp dụng vào bài thi thực tế (part 3)

 • 26

  [S01] Bài 24: Reading - Bổ trợ từ vựng (part 5, 6)

  • [S01.24] Bài 1: Bài tập luyện tập Nâng cao Từ vựng

  • [S01.24] Bài 2: Áp dụng từ vựng vào bài thi thực tế (part 5, part 6)

 • 27

  [S01] Bài 25: Listening - Dạng bài đối thoại trong Ngân hàng (part 3)

  • [S01.25] Bài 1: Phân tích Dạng bài đối thoại trong Ngân hàng

  • [S01.25] Bài 2: Luyện tập tránh bẫy Dạng bài đối thoại trong Ngân hàng

  • [S01.25] Bài 3: Luyện nghe một số mẫu câu thường gặp

  • [S01.25] Bài 4: Áp dụng vào bài thi thực tế (part 3)

 • 28

  [S01] Bài 26: Reading - Dạng bài Thư tín và Thư điện tử (part 7)

  • [S01.26] Bài 1: Phân tích dạng bài Thư tín và Thư điện tử

  • [S01.26] Bài 2: Nắm vững dạng câu hỏi Thư tín và Thư điện tử

  • [S01.26] Bài 3: Áp dụng vào bài thi thực tế (part 7)

 • 29

  [S01] Bài 27: Listening - Dạng bài nói hướng dẫn và tin nhắn thoại (part 4)

  • [S01.27] Bài 1: Phân tích Dạng bài nói hướng dẫn và tin nhắn thoại

  • [S01.27] Bài 2: Luyện tập tránh bẫy Dạng bài nói hướng dẫn và tin nhắn thoại

  • [S01.27] Bài 3: Luyện nghe một số mẫu câu thường gặp

  • [S01.27] Bài 4: Áp dụng vào bài thi thực tế (part 4)

 • 30

  [S01] Bài 28: Reading - Dạng bài Quảng cáo (part 7)

  • [S01.28] Bài 1: Phân tích dạng bài Quảng cáo

  • [S01.28] Bài 2: Từ vựng cần nắm vững

  • [S01.28] Bài 3: Nắm vững dạng câu hỏi Quảng cáo

  • [S01.28] Bài 4: Áp dụng vào bài thi thực tế (part 7)

 • 31

  [S01] Bài 29: Listening - Dạng bài giới thiệu người và tham quan (part 4)

  • [S01.29] Bài 1: Phân tích Dạng bài giới thiệu người và tham quan

  • [S01.29] Bài 2: Luyện tập tránh bẫy Dạng bài giới thiệu người và tham quan

  • [S01.29] Bài 3: Luyện nghe một số mẫu câu thường gặp

  • [S01.29] Bài 4: Áp dụng vào bài thi thực tế (part 4)

 • 32

  [S01] Bài 30: Reading - Dạng bài Thông báo (part 7)

  • [S01.30] Bài 1: Phân tích dạng bài Thông báo

  • [S01.30] Bài 2: Từ vựng cần nắm vững

  • [S01.30] Bài 3: Nắm vững dạng câu hỏi Thông báo

  • [S01.30] Bài 4: Áp dụng vào bài thi thực tế (part 7)

 • 33

  [S02] Tài liệu giai đoạn 2 - TOEIC 600-750

  • [S02] Tài liệu giai đoạn 2 - TOEIC 600 - 750

 • 34

  [S02] Bài 1: Reading - Hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

  • [S02.1] Bài 1. Các điểm cơ bản cần nắm vững

  • [S02.1] Bài 2. Các điểm Nâng cao

  • [S02.1] Bài 3. Bài kiểm tra mô phỏng thực tế

 • 35

  [S02] Bài 2: Listening - Hình ảnh liên quan tới ngày nghỉ cuối tuần

  • [S02.2] Bài 1. Phân tích hình ảnh

  • [S02.2] Bài 2. Mở rộng vốn từ vựng

  • [S02.2] Bài 3. Luyện tập bổ trợ

  • [S02.2] Bài 4. Áp dụng bài thi thật

 • 36

  [S02] Bài 3: Reading - Động từ và thể bị động

  • [S02.3] Bài 1. Các điểm cơ bản cần nắm vững

  • [S02.3] Bài 2. Các điểm Nâng cao

  • [S02.3] Bài 3. Bài kiểm tra mô phỏng thực tế

 • 37

  [S02] Bài 4: Listening - Hình ảnh liên quan tới đường phố

  • [S02.4] Bài 1. Phân tích hình ảnh

  • [S02.4] Bài 2. Mở rộng vốn từ vựng

  • [S02.4] Bài 3. Luyện tập bổ trợ

  • [S02.4] Bài 4. Áp dụng bài thi thật

 • 38

  [S02] Bài 5: Reading: Thì/ Động từ nguyên mẫu

  • [S02.5] Bài 1. Các điểm cơ bản cần nắm vững

  • [S02.5] Bài 2. Các điểm Nâng cao

  • [S02.5] Bài 3. Bài kiểm tra mô phỏng thực tế

 • 39

  [S02] Bài 6: Listening - Câu hỏi Where/ When/ Who

  • [S02.6] Bài 1. Kĩ năng làm bài

  • [S02.6] Bài 2. Mở rộng vốn từ vựng

  • [S02.6] Bài 3. Luyện tập bổ trợ

  • [S02.6] Bài 4. Áp dụng bài thi thật

 • 40

  [S02] Bài 7: Reading - Vị trí của Danh từ và Đại từ

  • [S02.7] Bài 1. Các điểm cơ bản cần nắm vững

  • [S02.7] Bài 2. Các điểm Nâng cao

  • [S02.7] Bài 3. Bài kiểm tra mô phỏng thực tế

 • 41

  [S02] Bài 8: Listening - Câu hỏi WHY/ HOW / WHAT

  • [S02.8] Bài 1. Kĩ năng làm bài

  • [S02.8] Bài 2. Mở rộng vốn từ vựng

  • [S02.8] Bài 3. Luyện tập bổ trợ

  • [S02.8] Bài 4. Áp dụng bài thi thật

 • 42

  [S02] Bài 9: Reading - Vị trí của Tính từ và Trạng từ

  • [S02.9] Bài 1. Các điểm cơ bản cần nắm vững

  • [S02.9] Bài 2. Các điểm Nâng cao

  • [S02.9] Bài 3. Bài kiểm tra mô phỏng thực tế

 • 43

  [S02] Bài 10: Listening - Câu hỏi WHICH / Trợ Động từ

  • [S02.10] Bài 1. Kĩ năng làm bài

  • [S02.10] Bài 2. Mở rộng vốn từ vựng

  • [S02.10] Bài 3. Luyện tập bổ trợ

  • [S02.10] Bài 4. Áp dụng bài thi thật

 • 44

  [S02] Bài 11: Reading - Tính từ chỉ số lượng / so sánh / phân từ

  • [S02.11] Bài 1. Các điểm cơ bản cần nắm vững

  • [S02.11] Bài 2. Các điểm Nâng cao

  • [S02.11] Bài 3. Bài kiểm tra mô phỏng thực tế

 • 45

  [S02] Bài 12: Listening - Câu hỏi Gián tiếp

  • [S02.12] Bài 1. Kĩ năng làm bài

  • [S02.12] Bài 2. Mở rộng vốn từ vựng

  • [S02.12] Bài 3. Luyện tập bổ trợ

  • [S02.12] Bài 4. Áp dụng bài thi thật

 • 46

  [S02] Bài 13: Reading - Liên từ và Giới từ

  • [S02.13] Bài 1. Các điểm cơ bản cần nắm vững

  • [S02.13] Bài 2. Các điểm Nâng cao

  • [S02.13] Bài 3. Bài kiểm tra mô phỏng thực tế

 • 47

  [S02] Bài 14: Listening - Câu hỏi Phủ định / câu hỏi đuôi / câu hỏi lựa chọn

  • [S02.14] Bài 1. Kĩ năng làm bài

  • [S02.14] Bài 2. Mở rộng vốn từ vựng

  • [S02.14] Bài 3. Luyện tập bổ trợ

  • [S02.14] Bài 4. Áp dụng bài thi thật

 • 48

  [S02] Bài 15: Reading - Liên từ kết hợp

  • [S02.15] Bài 1. Các điểm cần nắm vững

  • [S02.15] Bài 2. Bài kiểm tra mô phỏng thực tế

 • 49

  [S02]Bài 16: Listening - Bài đối thoại liên quan tới hội họp / công việc / văn phòng

  • [S02.16] Bài 1. Kĩ năng làm bài

  • [S02.16] Bài 2. Mở rộng vốn từ vựng

  • [S02.16] Bài 3. Luyện tập bổ trợ

  • [S02.16] Bài 4. Kĩ năng paraphrase

  • [S02.16] Bài 5. Áp dụng bài thi thật

 • 50

  [S02]Bài 17: Reading - Đại từ quan hệ

  • [S02.17] Bài 1. Các điểm cần nắm vững

  • [S02.17] Bài 2. Bài kiểm tra mô phỏng thực tế

 • 51

  [S02] Bài 18: Listening - Bài đối thoại liên quan tới du lịch / giải trí

  • [S02.18] Bài 1. Kĩ năng làm bài

  • [S02.18] Bài 2. Mở rộng vốn từ vựng

  • [S02.18] Bài 3. Luyện tập bổ trợ

  • [S02.18] Bài 4. Kĩ năng paraphrase

  • [S02.18] Bài 5. Áp dụng bài thi thật

 • 52

  [S02] Bài 19: Reading - Từ vựng về Động từ và Danh từ

  • [S02.19] Bài 1. Động từ cơ bản

  • [S02.19] Bài 2. Động từ nâng cao

  • [S02.19] Bài 3. Danh từ cơ bản

  • [S02.19] Bài 4. Danh từ nâng cao

  • [S02.19] Bài 5. Bài tập áp dụng thực tế

 • 53

  [S02] Bài 20: Listening - Bài đối thoại liên quan tới mua sắm/ nhà hàng

  • [S02.20] Bài 1. Kĩ năng làm bài

  • [S02.20] Bài 2. Mở rộng vốn từ vựng

  • [S02.20] Bài 3. Luyện tập bổ trợ

  • [S02.20] Bài 4. Kĩ năng paraphrase

  • [S02.20] Bài 5. Áp dụng bài thi thật

 • 54

  [S02] Bài 21: Reading - Từ vựng về Tính từ và Trạng từ

  • [S02.21] Bài 1. Bổ trợ từ vựng Tính từ

  • [S02.21] Bài 2. Bổ trợ từ vựng Trạng từ

  • [S02.21] Bài 3. Mở rộng cấu trúc đi kèm với Tính từ, Trạng từ

  • [S02.21] Bài 4. Áp dụng vào bài thi thực tế

 • 55

  [S02] Bài 22: Listening - Bài đối thoại liên quan tới ngân hàng / bưu điện / giao thông

  • [S02.22] Bài 1. Kĩ năng làm bài

  • [S02.22] Bài 2. Kĩ năng paraphrase

  • [S02.22] Bài 3. Áp dụng bài thi thật

 • 56

  [S02] Bài 23: Reading - Từ vựng về Giới từ và Liên từ

  • [S02.23] Bài 1. Các liên từ thường gặp

  • [S02.23] Bài 2. Các giới từ thường gặp

  • [S02.23] Bài 3. Cụm giới từ phổ biến

  • [S02.23] Bài 4. Áp dụng vào bài thi thực tế

 • 57

  [S02] Bài 24: Listening - Thông báo / Hướng dẫn / Quảng cáo

  • [S02.24] Bài 1. Mở rộng vốn từ vựng

  • [S02.24] Bài 2. Luyện tập bổ trợ

  • [S02.24] Bài 3. Kĩ năng paraphrase

  • [S02.24] Bài 4. Áp dụng bài thi thật

 • 58

  [S02] Bài 25: Reading - Đọc hiểu về Thư tín - Email

  • [S02.25] Bài 1. Luyện tập bài đọc hiểu về Thư tín – Email

  • [S02.25] Bài 2. Luyện tập bài đọc hiểu về Thư tín – Email

 • 59

  [S02] Bài 26: Listening - Tin tức / Phát thanh / Du lịch

  • [S02.26] Bài 1. Mở rộng vốn từ vựng

  • [S02.26] Bài 2. Luyện tập bổ trợ

  • [S02.26] Bài 3. Kĩ năng paraphrase

  • [S02.26] Bài 4. Áp dụng bài thi thật

 • 60

  [S02] Bài 27: Reading - Đọc hiểu về Quảng cáo

  • [S02.27] Bài 1. Luyện tập bài đọc hiểu về Quảng cáo

  • [S02.27] Bài 2. Luyện tập bài đọc hiểu về Quảng cáo

 • 61

  [S02] Bài 28: Listening - Tin nhắn ghi âm / Giới thiệu người

  • [S02.28] Bài 1. Mở rộng vốn từ vựng

  • [S02.28] Bài 2. Luyện tập bổ trợ

  • [S02.28] Bài 3. Kĩ năng paraphrase

  • [S02.28] Bài 4. Áp dụng bài thi thật

 • 62

  [S02] Bài 29: Reading - Đọc hiểu về Thông báo/ Thư báo

  • [S02.29] Bài 1. Luyện tập bài đọc hiểu về Thông báo / Thư báo

  • [S02.29] Bài 2. Luyện tập bài đọc hiểu về Thông báo / Thư báo

 • 63

  [S03] Bài 1. Đề luyện tập số 1 - Listening

  • [S03.1] Tải tài liệu đề thi, đáp án và Kiến thức cần nhớ

  • [S03.1]. Bài 1. Part 1 – Dạng bài mô tả hình ảnh

  • [S03.1]. Bài 2 | Part 2-Dạng bài Hỏi – Đáp

  • [S03.1]. Bài 3 | Part 3 – Dạng bài Hội thoại

  • [S03.1]. Bài 4 |Part 4 – Dạng bài Độc thoại

 • 64

  [S03] Bài 2. Đề luyện tập số 1 - Reading

  • [S03.2] Tải tài liệu đề thi, đáp án và Kiến thức cần nhớ

  • [S03.2]. Bài 1 |Part 5 – Dạng bài Câu không đầy đủ

  • [S03.2]. Bài 2 |Part 6 – Dạng bài Đoạn văn không đầy đủ

  • [S03.2]. Bài 3 |Part 7 – Dạng bài Đọc hiểu

 • 65

  [S03] Bài 3. Đề luyện tập số 2 - Listening

  • [S03.3] Tải tài liệu đề thi, đáp án và Kiến thức cần nhớ

  • [S03.3]. Bài 1 | Part 1 – Dạng bài mô tả hình ảnh

  • [S03.3]. Bài 2 | Part 2 – Dạng bài Hỏi – Đáp

  • [S03.3]. Bài 3 | Part 3 – Dạng bài Hội thoại

  • [S03.3]. Bài 4 | Part 4 – Dạng bài Độc thoại

 • 66

  [S03] Bài 4. Đề luyện tập số 2 - Reading

  • [S03.4] Tải tài liệu đề thi, đáp án và Kiến thức cần nhớ

  • [S03.4]. Bài 2|Part 5 – Dạng bài Câu không đầy đủ

  • [S03.4]. Bài 3|Part 6 – Dạng bài Đoạn văn không đầy đủ

  • [S03.4]. Bài 4|Part 7 – Dạng bài Đọc hiểu

 • 67

  [S03] Bài 5. Đề luyện tập số 3 - Listening

  • [S03.5] Tải tài liệu đề thi, đáp án và Kiến thức cần nhớ

  • [S03.5]. Bài 2|Part 1 – Dạng bài mô tả hình ảnh

  • [S03.5]. Bài 3|Part 2 – Dạng bài Hỏi – Đáp

  • [S03.5]. Bài 4|Part 3 – Dạng bài Hội thoại

  • [S03.5]. Bài 5|Part 4 – Dạng bài Độc thoại

 • 68

  [S03] Bài 6.Đề luyện tập số 3 - Reading

  • [S03.6] Tải tài liệu đề thi, đáp án và Kiến thức cần nhớ

  • [S03.6]. Bài 2|Part 5 – Dạng bài Câu không đầy đủ

  • [S03.6]. Bài 3|Part 6 – Dạng bài Đoạn văn không đầy đủ

  • [S03.6]. Bài 4|Part 7 – Dạng bài Đọc hiểu

 • 69

  [S03] Bài 7.Đề luyện tập số 4 - Listening

  • [S03.7] Tải tài liệu đề thi, đáp án và Kiến thức cần nhớ

  • [S03.7]. Bài 2| Part 1 – Dạng bài mô tả hình ảnh

  • [S03.7]. Bài 3| Part 2 – Dạng bài Hỏi – Đáp

  • [S03.7]. Bài 4| Part 3 – Dạng bài Hội thoại

  • [S03.7]. Bài 5| Part 4 – Dạng bài Độc thoại

 • 70

  [S03] Bài 8.Đề luyện tập số 4 - Reading

  • [S03.8] Tải tài liệu đề thi, đáp án và Kiến thức cần nhớ

  • [S03.8]. Bài 2| Part 5 – Dạng bài Câu không đầy đủ

  • [S03.8]. Bài 3| Part 6 – Dạng bài Đoạn văn không đầy đủ

  • [S03.8]. Bài 4| Part 7 – Dạng bài Đọc hiểu

 • 71

  [S03] Bài 9. Đề luyện tập số 5 - Listening

  • [S03.9] Tải tài liệu đề thi, đáp án và Kiến thức cần nhớ

  • [S03.9]. Bài 2| Part 1 – Dạng bài mô tả hình ảnh

  • [S03.9]. Bài 3| Part 2 – Dạng bài Hỏi – Đáp

  • [S03.9]. Bài 4| Part 3 – Dạng bài Hội thoại

  • [S03.9]. Bài 5| Part 4 – Dạng bài Độc thoại

 • 72

  [S03] Bài 10. Đề luyện tập số 5 - Reading

  • [S03.10] Tải tài liệu đề thi, đáp án và Kiến thức cần nhớ

  • [S03.10]. Bài 2| Part 5 – Dạng bài Câu không đầy đủ

  • [S03.10]. Bài 3| Part 6 – Dạng bài Đoạn văn không đầy đủ

  • [S03.10]. Bài 4| Part 7 – Dạng bài Đọc hiểu